Thực hiện kế hoạch năm học 2020- 2021 Ban giám hiệu và bộ phận chuyên môn  thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tất cả giáo viên, nhân viên trong học kỳ II.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020- 2021 Ban giám hiệu và bộ phận chuyên môn  thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ, sổ sách của tất cả giáo viên, nhân viên trong học kỳ II.

Công tác kiểm tra là một hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý.

Qua việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách giúp  Ban giám hiệu và bộ phận chuyên môn đánh giá chính xác tiến độ làm việc, thực hiện chuyên môn của giáo viên từ đó rút kinh nghiệm tìm ra biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh kịp thời góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên đồng thời hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

Qua buổi kiểm tra hồ sơ sổ sách học kỳ II, ban giám hiệu đã đánh giá được kết quả như sau: Tổng số bộ HSSS được kiểm tra là: 26 bộ

+ Xếp loại tốt: 26 hồ sơ