Giáo dục Mầm non là nền tảng quan trọng nhất . Do vậy người giáo viên Mầm non có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức, kĩ năng và phát triển toàn diện. Muốn đạt được mục tiêu này trước hết  cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trẻ.

Giáo dục Mầm non là nền tảng quan trọng nhất . Do vậy người giáo viên Mầm non có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ có kiến thức, kĩ năng và phát triển toàn diện. Muốn đạt được mục tiêu này trước hết  cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trẻ.

Trong các tổ chức của nhà trường thì tổ chuyên môn là nơi xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ một cách chặt chẽ, thường xuyên nhất dưới sự quản lý, theo dõi, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. Nội dung hoạt động của tổ chuyên môn rất phong phú trong đó hoạt động chuyên đề là hoạt động cơ bản, giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động. Thông qua hoạt động chuyên đề, chất lượng giảng dạy của giáo viên được nâng lên, phát huy năng lực, sáng kiến của từng thành viên trong tổ, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong tổ, trong toàn trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong quá trình đổi mới,  giáo dục mầm non cũng luôn thay đổi về hình thức, phương pháp tổ chức. Do vậy đòi hỏi giáo viên phải chủ động lựa chọn nội dung và phương pháp, tích hợp một cách linh động, sáng tạo phù hợp với từng độ tuổi.Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua các chuyên đề cho giáo viên là rất cần thiết.

 Một số hình ảnh trong chuyên đề của trường