Thực hiện công văn hướng dẫn Số: 167/PGDĐT-TCCB , ngày 03 tháng 5 năm 2020 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh CBQL các trường học trực thuộc giai đoạn 2020 – 2025.

 

Thực hiện công văn hướng dẫn Số: 167/PGDĐT-TCCB , ngày 03 tháng 5 năm 2020 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh CBQL các trường học trực thuộc giai đoạn 2020 – 2025.

Trường mầm non Cây thị đã tổ chức đầy đủ trình tự các bước tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo theo đúng hướng dẫn, đảm bảo đầy đủ nội dung, đầy đủ về số lương, cơ cấu.

Sau khi tiến hành đầy đủ các bước Ban giám hiệu đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ để nộp trước ngày 05/06/2020.